Biuletyn informacji Publicznej

Statut prawny

Załącznik do Uchwały Nr LI/1492/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 czerwca 2010 r.
STATUT MUZEUM MIEJSKIEGO WROCŁAWIA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1

Muzeum Miejskie Wrocławia, zwane w dalej „Muzeum”, działa, w szczególności, na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (DZ. U. z 1997 r. Nr 5, poz.24 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DZ. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Wrocław.
2. Muzeum posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 29/00, prowadzonego przez Gminę Wrocław.

§ 3

Organizator zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum, odpowiadające zadaniom instytucji.

§ 4

Siedzibą Muzeum jest miasto Wrocław, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 2.
Cele i zadania Muzeum.

§ 5

Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach.

§ 6

Muzeum realizuje cele określone w § 5, w zakresie szeroko rozumianych dziejów Wrocławia i Śląska, z zakresu oręża polskiego i obcego, sztuki cmentarnej, medalierskiej oraz archeologii, a także studiów nad dziejami i kulturą kresów wschodnich w granicach II Rzeczypospolitej z uwzględnieniem polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez:

1) gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych,
2) inwentaryzację, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów i materiałów
dokumentacyjnych,
3) przechowywanie zgromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,
4) zabezpieczanie i konserwację zbiorów,
5) organizowanie i prowadzenie badań naukowych,
6) organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych,
7) prowadzenie działalności edukacyjnej oraz współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami
zajmującymi się upowszechnianiem nauki i sztuki,
8) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych,
9) publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań oraz wydawnictw popularno-naukowych
z zakresu swojej działalności,
10) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji,
11) przyjmowanie przekazów i darowizn w postaci zbiorów,
12) przyjmowanie w depozyt zabytków od osób prywatnych i instytucji.

Rozdział 3.
Organizacja Muzeum

§ 7

W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1. Oddział – Muzeum Archeologiczne
a) Dział Epoki Kamienia
b) Dział Epoki Brązu
c) Dział Epoki Żelaza
d) Dział Wczesnego Średniowiecza
e) Dział Archeologii Nowożytnej
f) Dział Dokumentacji Naukowej

2. Oddział – Muzeum Historyczne
a) Dział Historii Średniowiecznej
b) Dział Historii Nowożytnej
c) Dział Historii Współczesnej
d) Dział Ikonografii Wrocławia
e) Dział Dokumentacji Fotograficznej Wrocławia
f) Dział Dziejów Teatru

3. Oddział – Muzeum Militariów
a) Dział Broni
b) Dział Odznaczeń i Znaków Wojskowych
c) Dział Dokumentacji Historycznej

4. Oddział – Muzeum Sztuki Mieszczańskiej
a) Dział Rzemiosła Artystycznego Ratusza
b) Dział Wnętrz – Kamienica Mieszczańska

5. Oddział – Muzeum Sztuki Medalierskiej
a) Dział Medali Polskich
b) Dział Medali Obcych
c) Dział Orderów i Odznaczeń
d) Dział Dokumentacji Twórczości Artystycznej

6. Oddział – Muzeum Sztuki Cmentarnej
7. Biblioteka Zespolona
8. Dział Usług Muzealnych
9. Dział Spraw Pracowniczych
10. Dział Administracyjny
11. Dział Finansowy

§8

Zakres zadań oddziałów i działów określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Muzeum z zastrzeżeniem

art. 13 ust.

Rozdział 4.
Nadzór i zarządzanie Muzeum

§ 9

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bezpośredni Prezydent Wrocławia.

§ 10

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Wrocławia.
2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art.11 ustawy o muzeach.
3. Rada Muzeum liczy od 5 do 15 członków.

§ 11

Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Prezydent Wrocławia, na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§12

1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie
odpowiedzialny.
2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1) kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
2) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,
3)reprezentowanie Muzeum na zewnątrz
4) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań
i wniosków inwestycyjnych
5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
6) naczelna redakcja wydawnictw muzealnych,
7) sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,
8) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.

§13

Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy zastępców, których sam powołuje i odwołuje.

Rozdział 5.
Majątek i finanse Muzeum

§ 14

Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 15

Muzeum prowadzi gospodarkę finansowana zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 16

Działalność Muzeum jest finansowana z budżetu Gminy Wrocław, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§ 17

1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w szczególności w zakresie:
a) organizowania wystaw promocyjnych, okolicznościowych na zlecenie innych jednostek,
b) opracowywania opinii, ekspertyz i dokumentacji w zakresie działalności określonej statutem,
c) prowadzenia działalności wystawienniczej,
d) wynajmowania pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe, które nie naruszyłyby działalności Muzeum,

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności określonej w § 6.

§ 18

Do składania oświadczeń w imieniu Muzeum, w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych, wymagane jest współdziałanie dwóch osób tj. Dyrektora i Głównego Księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§ 19

1. Przekształcenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Rada Miejska Wrocławia na warunkach i w trybie
przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Zmiany w Statucie Muzeum mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.