Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu internetowego Muzeum Miejskiego Wrocławia

Muzeum Miejskie Wrocławia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Serwisu internetowego https://muzeum.miejskie.wroclaw.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-16

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeni wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
brak tekstów alternatywnych na części grafik i zdjęć,
nieprawidłowa struktura nagłówków na wybranych podstronach,
błędy walidacji HTML/CSS.
Wymienione nieprawidłowości będą sukcesywnie usuwane na przestrzeni 2021 roku.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Ewą Plutą, Koordynatorką do spraw dostępności Muzeum Miejskiego Wrocławia, e-mail: ewapluta@mmw.pl, tel. 601 35 99 23, 71 347 – 16- 90 wew. 12

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Użytkownik ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Prośba powinna zawierać:
– dane osoby zgłaszającej żądanie,
– wskazanie wybranego do udostępnienia elementu,
– sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Muzeum Miejskie Wrocławia zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Muzeum zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmówienia przez instytucję realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji wnoszący ma prawo złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej czy aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Koordynatorka do Spraw Dostępności w Muzeum Miejskim Wrocławia wraz z oddziałami: Ewa Pluta, e-mail: ewapluta@mmw.pl, tel. 601 35 99 23, 71 347 – 16- 90 wew. 12

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. na podstawie art.14.1 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696), w Muzeum Narodowym we Wrocławiu oraz jego Oddziałach funkcję Koordynatora do Spraw Dostępności pełni Agata Iżykowska-Uszczyk.