Projekty

Muzeum Miejskie Wrocławia zrealizowało projekt pn. „Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Teatru we Wrocławiu”, dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 4. Środowisko i zasoby Działania 4.3 Dziedzictwo Kulturowe.


Celem projektu jest zwiększenie dostępu mieszkańców regionu oraz turystów do zasobów kultury i zbiorów Muzeum Miejskiego Wrocławia, poprzez aranżacje na potrzeby ekspozycyjne skrzydła zabytkowego Pałacu Królewskiego.
Projekt objął prace adaptacyjne wnętrz obiektu, stworzenie ekspozycji stałej, przestrzeni przeznaczonej do działań teatralnych, zaadoptowanie pomieszczeń administracyjnych, zakup wyposaże


Całkowita wartość projektu:

4 198 007,96 PLNKwota dofinansowania:

2 551 855,23 PLNKwota wydatków kwalifikowalnych:

1 913 891,43 PLN